District English Learner Advisory Committee (DELAC)


card header iconMeeting Dates for 2017-18Go To Top of Page

8:30 a.m. – 10:30 a.m.

Thursday, November 2, 2017

Thursday, January 25, 2018

Thursday, March 8, 2018

Thursday, May 10, 2018

*All meetings will be held at the District Office in the Main Boardroom located on 1376 Piedmont Road. Child care will be provided for children 4 years old and above.

 

         Proposed Agenda

  EL Master Plan:

  District Program goals and services
  Reclassification
Parent Notification

 

District English Learner Advisory Committee (DELAC)

Berryessa Union School District Office

1376 Piedmont Rd, San Jose, CA

 

Thursday, January 25, 2018

8:30 a.m. – 10:00 a.m.

 

The District English Learner Advisory Committee meets regularly to advise the District governing board regarding District goals and objectives, and to assist in developing a district-wide plan for English Learners.

 

 

Ủy Ban Cố Vấn Cho Những Học Sinh Không Nói Lưu Loát Anh Ngữ Của Học Khu (DELAC) họp thường xuyên để góp đưa ý kiến cho Ban Điều Hành Học Khu về các mục tiêu và nhận xét theo khách quan, và hỗ trợ trong việc phát triển kế hoạch toàn học khu cho những Học Sinh Không Nói Lưu Loát Anh Ngữ. Buổi họp sẽ tổ chức vào Thứ Năm, Ngày 2 Tháng 11 Năm 2017, từ 8:30 giờ đến 10:00 giờ sáng, ở Văn Phòng Học Khu Berryessa.

 

 

El Comité consultivo de aprendices de inglés se reúne regularmente para aconsejar a la mesa de administradores sobre las metas y objetivos del distrito y ayudar a desarrollar un plan general para los aprendices de inglés. La reunión será el jueves 2 de noviembre de 8:30 a 10:00 am en las oficinas del Distrito de Berryessa.

 

 

學區英語學習者咨詢委員會(DELAC)召開定期會議,就學區目標和方向,向學區管理委員會提供建議,並協助制定一個針對英語學習者的全學區計劃。

會議將於星期四,2017年11月2日,上午8:30 – 10:00在Berryessa學區辦事處召開。

card header iconDELAC MinutesGo To Top of Page

School Year 2017-2018
 
School Year 2016-2017
 
School Year 2015-2016