skip to main content

District English Learner Advisory Committee (DELAC)

Meeting Dates for 2020-2021
 
Top of Page

Berryessa Union School District

1376 Piedmont Road, San Jose, CA 95132

 2020 - 2021

 

District English Learner Advisory Committee (DELAC) District Office Board Room

9:00 – 10:30 am


The District English Learner Advisory Committee meets regularly to advise the District governing board regarding District goals and objectives, and to assist in developing a district-wide plan for the education of English Learners and the programs and services for English learners. Parents are invited to attend the scheduled virtual meetings and links will be provided prior to the meeting.

 

Thursday August 27, 2020

 

Tuesday Ocober 20, 2020

 

Thursday February 4, 2021

 

Tursday May 13, 2021

 

 

 

 
*All meetings will be held at the District Office in the Main Boardroom located on 1376 Piedmont Road. Child care will be provided for children 4 years old and above.

 

DELAC Meeting 
Top of Page

 
                
Berryessa Union School District
 
 
Proposed Agenda
Learning Continuity and Attendance Plan
 
 
 
 

District English Learner Advisory Committee (DELAC)

Berryessa Union School District Office
Thursday, August 27, 2020
8:30 a.m. – 10:00 am
 
You are invited to a scheduled virtual Zoom meeting.
Join Zoom Meeting
 
 
Meeting ID: 585 817 4652
Passcode: Berryessa
 Dial by your location +1 669 900 6833 US (San Jose)
Meeting ID: 585 817 4652
Passcode: 872649922
 
 
 
The District English Learner Advisory Committee meets regularly to advise the District governing board regarding District goals and objectives, and to assist in developing a district-wide plan for English Learners. The DELAC meeting will take place virtually, please click on the above Zoom link. If you have questions or need additional information, please call 408-923-1829.
 
Ủy Ban Cố Vấn Cho Những Học Sinh Không Nói Lưu Loát Anh Ngữ Của Học Khu (DELAC) ho p thường xuyên để góp đưa ý kiê n cho Ban Điều Hành Ho c Khu về các mục tiêu và nhâ n xét theo khách quan, và hỗ trợ trong việc phát triển kế hoạch toàn ho c khu cho những Học Sinh Không Nói Lưu Loát Anh Ngữ. Buô i ho p se tô chức vào Thứ Năm, Ngày 27 Tháng 8 Năm 2020, từ 8:30 giờ đê n 10:00 giờ sáng, ở trên mạng (trực tuyến), xin hãy bấm vào cái “link Zoom” để tham gia vào buổi họp. Nê u quý vi có thắc mắc hoăc muô n biê t thêm thông tin, xin go i sô 408-923-1903.
 
El Comité consultivo de aprendices de inglés (DELAC) se reúne regularmente para aconsejar a la mesa de administradores sobre las metas y objetivos del distrito y ayudar a desarrollar un plan general para los aprendices de inglés. La reunión será a distancia vía Zoom, por favor haga un clic en el enlace mencionado arriba. La reunión será el jueves 27 de agosto de las 8:30 am a las 10:00 am. Si tiene preguntas o necesita información adicional, por favor llame al 408-923-1902.
 
學區英語學習者諮詢委員會(DELAC)定期舉行會議,就學區目標和方向,向學區管理委員會提供建議 ,並協助制定全學區的英語學習計劃。 會議將於2020年8月27日星期四,上午8:30–10:00舉行。 DELAC會議將以線上虛擬方式舉行,請點擊上面的Zoom鏈接。如果您有任何疑問或需要更多信息,請 致電
 
 
 
   

DELAC BYLAWSTop of Page