skip to main content

District English Learner Advisory Committee (DELAC)

Meeting Dates for 2020-2021
 
Top of Page

Berryessa Union School District

1376 Piedmont Road, San Jose, CA 95132

 2021 - 2022

 

District English Learner Advisory Committee (DELAC) District Office Board Room

9:00 – 10:30 am


The District English Learner Advisory Committee meets regularly to advise the District governing board regarding District goals and objectives, and to assist in developing a district-wide plan for the education of English Learners and the programs and services for English learners. Parents are invited to attend the scheduled virtual meetings and links will be provided prior to the meeting.

 

Thursday October 21, 2021

 

Thursday December 9, 2021

 

Thursday February 3, 2022

                       

                                                        Thursday March 31, 2022  

                         Thursday May 19, 2021                           

 

 

 

 
*All meetings will be held at the District Office in the Main Boardroom located on 1376 Piedmont Road. Child care will be provided for children 4 years old and above.

 

DELAC Meeting 
Top of Page

 
                
Berryessa Union School District
 
 

Proposed Agenda

 
DELAC Training on roles and responsibilities
Elections
District Student DATA (English Learners)
District Program Goals and Services 
Needs Assessment
Parent Involvement Policy
 
 
 
District English Learner Advisory Committee (DELAC)
Berryessa Union School District Office
 
Thursday, October 21, 2021
9:00 a.m. – 10:30 am
 
You are invited to a scheduled virtual Zoom meeting.
Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 585 817 4652
Passcode: Berryessa1
 
Dial by your location
        +1 669 900 6833 US (San Jose)
Meeting ID: 585 817 4652
Passcode: 9911076368
 
The District English Learner Advisory Committee meets regularly to advise the District governing board regarding District goals and objectives, and to assist in developing a district-wide plan for English Learners.  The DELAC meeting will take place virtually, please click on the above Zoom link.  If you have questions or need additional information, please call 408-923-1829.
 
Ủy Ban Cố Vấn Cho Những Học Sinh Không Nói Lưu Loát Anh Ngữ Của Học Khu (DELAC) họp thường xuyên để góp đưa ý kiến cho Ban Điều Hành Học Khu về các mục tiêu và nhận xét theo khách quan, và hỗ trợ trong việc phát triển kế hoạch toàn học khu cho những Học Sinh Không Nói Lưu Loát Anh Ngữ. Buổi họp sẽ tổ chức vào thứ Năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021, từ 9:00 giờ đến 10:30 giờ sáng, ở trên mạng (trực tuyến), xin hãy bấm vào cái “link Zoom” để tham gia vào buổi họp. Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin, xin gọi số 408-923-1903.
 
El Comité consultivo de aprendices de inglés (DELAC) se reúne regularmente para aconsejar a la mesa de administradores sobre las metas y objetivos del distrito y ayudar a desarrollar un plan general para los aprendices de inglés.  La reunión será  a distancia vía Zoom, por favor haga un clic en el enlace mencionado arriba. La reunión será el jueves 21 de octubre de las 9:00 am a las 10:30 pm. Si tiene preguntas o necesita información adicional, por favor llame al 408-923-1902.
 
學區英語學習者諮詢委員會(DELAC)定期舉行會議,就學區目標和方向,向學區管理委員會提供建議,並協助制定全學區的英語學習計劃。 會議將於2021年10月21日星期四,上午9:00–10:30舉行。DELAC會議將以線上方式舉行,請點擊上面的Zoom鏈接。如果您有任何疑問或需要更多信息,請致電中文專線408-923-1901。
 
 
 
 
 
   

DELAC BYLAWSTop of Page