skip to main content

District English Learner Advisory Committee (DELAC)

Meeting Dates for 2019-20Top of Page

8:30 a.m. – 10:30 a.m.

Thursday, October 24, 2019

Thursday, February 6, 2020


 

Thursday, May 28, 2020

11:00 a.m.-12:30 p.m.

 

 

Thursday, June 4, 2020

10:30 a.m. - 12:00 p.m.


*All meetings will be held at the District Office in the Main Boardroom located on 1376 Piedmont Road. Child care will be provided for children 4 years old and above.

 
                
Berryessa Union School District
 
Proposed Agenda
Compliance with Teacher and Paraprofessional Requirements
Language Census Report
Consolidated Application and Reporting System
Local Control Accountability Plan (LCAP)
 
 
District English Learner Advisory Committee (DELAC)
Berryessa Union School District Office

Thursday, June 4, 2020
10:30 a.m. – 12:00 pm

You are invited to a scheduled virtual Zoom meeting.
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88002577819

Meeting ID: 880 0257 7819
Password: busd2020

Dial by your location
        +1 669 900 6833 US (San Jose)
       Meeting ID: 880 0257 7819
Password: 396461
 
 
The District English Learner Advisory Committee meets regularly to advise the District governing board regarding District goals and objectives, and to assist in developing a district-wide plan for English Learners.  The DELAC meeting will take place virtually, please click on the above Zoom link.  If you have questions or need additional information, please call 408-923-1829.
 
Ủy Ban Cố Vấn Cho Những Học Sinh Không Nói Lưu Loát Anh Ngữ Của Học Khu (DELAC) họp thường xuyên để góp đưa ý kiến cho Ban Điều Hành Học Khu về các mục tiêu và nhận xét theo khách quan, và hỗ trợ trong việc phát triển kế hoạch toàn học khu cho những Học Sinh Không Nói Lưu Loát Anh Ngữ. Buổi họp sẽ tổ chức vào Thứ Năm, Ngày 28 Tháng 5 Năm 2020, từ 11:00 giờ đến 12:30 giờ sáng, ở trên mạng (trực tuyến), xin hãy bấm vào cái “link Zoom” để tham gia vào buổi họp. Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin, xin gọi số 408-923-1903.
 
El Comité consultivo de aprendices de inglés (DELAC) se reúne regularmente para aconsejar a la mesa de administradores sobre las metas y objetivos del distrito y ayudar a desarrollar un plan general para los aprendices de inglés.  La reunión será  a distancia vía Zoom, por favor haga un clic en el enlace mencionado arriba. La reunión será el 28 de mayo de las 11:00 am a las 12:30 pm. Si tiene preguntas o necesita información adicional, por favor llame al 408-923-1902.
 
學區英語學習者諮詢委員會(DELAC)定期舉行會議,就學區目標和方向,向學區管理委員會提供建議,並協助制定全學區的英語學習計劃。 會議將於2020年5月28日星期四,上午11:00–下午12:30舉行。DELAC會議將以線上方式舉行,請點擊上面的Zoom鏈接。如果您有任何疑問或需要更多信息,請致電中文專線408-923-1901。
 
 
 
   

DELAC BYLAWSTop of Page