District English Learner Advisory Committee (DELAC)


card header iconMeeting Dates for 2018-19Go To Top of Page

8:30 a.m. – 10:30 a.m.

Thursday, October 25, 2018

Thursday, January 31, 2019

Thursday, March 14, 2019

Thursday, May 9, 2019

*All meetings will be held at the District Office in the Main Boardroom located on 1376 Piedmont Road. Child care will be provided for children 4 years old and above.

 
                
 
 
  Proposed Agenda
    English Language Proficiency Assessments for California (ELPAC)
                               Written parent notifications
Reclassification Criteria
                             Local Control and Accountability Plan                                          
 
 
 
District English Learner Advisory Committee (DELAC) Berryessa Union School District Office 1376 Piedmont Rd, San Jose, CA Thursday, March 14, 2019 8:30 a.m. – 10:00 a.m. The District English Learner Advisory Committee meets regularly to advise the District governing board regarding District goals and objectives, and to assist in developing a district-wide plan for English Learners. If you have questions or need additional information, please call 408-923-1825.
 
 
Ủy Ban Cố Vấn Cho Những Học Sinh Không Nói Lưu Loát Anh Ngữ Của Học Khu (DELAC) họ p thường xuyên để góp đưa ýkiế n cho Ban Điều Hành Học Khu về các mục tiêu và nhậ n xét theo khách quan, và hỗ trợ trong việc phát triển kế hoạch toàn học khu cho những Học Sinh Không Nói Lưu Loat Anh Ng ́ ữ. Buổ i họp sẽtổchức vào ThứNăm, Ngày 14 Thang 3 ́ Năm 2019, từ 8:30 giờđế n 10:00 giờsáng, ởVăn Phòng Học Khu Berryessa. Nế u quývịcóthắ c mắ c hoặ c muố n biế t thêm thông tin, xin gọi số408-923-1903.
 
 
El Comité consultivo de aprendices de inglés se reúne regularmente para aconsejar a la mesa de administradores sobre las metas y objetivos del distrito y ayudar a desarrollar un plan general para los aprendices de inglés. La reunión será el jueves 14 de marzo de 8:30 a 10:00 am en las oficinas del Distrito de Berryessa. Si tiene preguntas o necesita información adicional, por favor llame al 408-923-1902.
 
 
學區英語學習者諮詢委員會(DELAC)定期舉行會議,就學區目標和方向,向學區管理委員 會提供建議,並協助制定全學區的英語學習計劃。 會議將於 2019 年 3 月 14 日星期四, 上午 8:30 – 10:00 在 Berryessa 聯合學區辦事處舉行。 如果您有任何疑問或需要更多信 息,請致電中文專線 408-923-1901