skip to main content

District English Learner Advisory Committee (DELAC)

Meeting Dates for 2019-20Top of Page

8:30 a.m. – 10:30 a.m.

Thursday, October 24, 2019

Thursday, February 6, 2020

Thursday, March 26, 2020

Thursday, May 14, 2020


*All meetings will be held at the District Office in the Main Boardroom located on 1376 Piedmont Road. Child care will be provided for children 4 years old and above.

 
                
Berryessa Union School District
 
Proposed Agenda
English Language Proficiency Assessments for California (ELPAC)
Written parent notifications
Reclassification Criteria
Consolidated Application and Reporting System (CARS)
Local Control Accountability Plan (LCAP)
 
 
District English Learner Advisory Committee (DELAC)
Berryessa Union School District Office
1376 Piedmont Rd, San Jose, CA
Thursday, February 6, 2020
8:30 a.m. – 10:00 a.m.
 
The District English Learner Advisory Committee meets regularly to advise the District governing board regarding District goals and objectives, and to assist in developing a district-wide plan for English Learners.  If you have questions or need additional information, please call 408-923-1825.
 
El Comité consultivo de aprendices de inglés se reúne regularmente para aconsejar a la mesa de administradores sobre las metas y objetivos del distrito y ayudar a desarrollar un plan general para los aprendices de inglés. La reunión será el jueves 6 de febrero de 8:30 a 10:00 am en las oficinas del Distrito de Berryessa. Si tiene preguntas o necesita información adicional, por favor llame al 408-923-1902.
 
Ủy Ban Cố Vấn Cho Những Học Sinh Không Nói Lưu Loát Anh Ngữ Của Học Khu (DELAC) họp thường xuyên để góp đưa ý kiến cho Ban Điều Hành Học Khu về các mục tiêu và nhận xét theo khách quan, và hỗ trợ trong việc phát triển kế hoạch toàn học khu cho những Học Sinh Không Nói Lưu Loát Anh Ngữ. Buổi họp sẽ tổ chức vào Thứ Năm, Ngày 6 Tháng 2 Năm 2020, từ 8:30 giờ đến 10:00 giờ sáng, ở Văn Phòng Học Khu Berryessa. Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin, xin gọi số 408-923-1903.
 
 
學區英語學習者諮詢委員會(DELAC)定期舉行會議,就學區目標和方向,向學區管理委員會提供建議,並協助制定全學區的英語學習計劃。 會議將於2020年2月6日星期四,上午8:30 – 10:00在Berryessa聯合學區辦事處舉行。 如果您有任何疑問或需要更多信息,請致電中文專線408-923-1901。
 
 
   

DELAC BYLAWSTop of Page