skip to main content

District English Learner Advisory Committee (DELAC)

Meeting Dates for 2019-20Top of Page

8:30 a.m. – 10:30 a.m.

Thursday, October 24, 2019

Thursday, February 6, 2020

Thursday, April 2, 2020

Thursday, May 14, 2020


*All meetings will be held at the District Office in the Main Boardroom located on 1376 Piedmont Road. Child care will be provided for children 4 years old and above.

 
                
Berryessa Union School District
 
Proposed Agenda
DELAC training on roles and responsibilities
Elections
District Student Data (English Learners)
District Program Goals and Services
Needs Assessment
LCAP Goals
 
 
District English Learner Advisory Committee (DELAC)
Berryessa Union School District Office
1376 Piedmont Rd, San Jose, CA
 
Thursday, October 24, 2019
8:30 a.m. – 10:00 a.m.
 
The District English Learner Advisory Committee meets regularly to advise the District governing board regarding District goals and objectives, and to assist in developing a district-wide plan for English Learners.  If you have questions or need additional information, please call 408-923-1825.
 
El Comité consultivo de aprendices de inglés se reúne regularmente para aconsejar a la mesa de administradores sobre las metas y objetivos del distrito y ayudar a desarrollar un plan general para los aprendices de inglés. La reunión será el jueves 24 de octubre de 8:30 a 10:00 am en las oficinas del Distrito de Berryessa. Si tiene preguntas o necesita información adicional, por favor llame al 408-923-1902.
 
Ủy Ban Cố Vấn Cho Những Học Sinh Không Nói Lưu Loát Anh Ngữ Của Học Khu (DELAC) họp thường xuyên để góp đưa ý kiến cho Ban Điều Hành Học Khu về các mục tiêu và nhận xét theo khách quan, và hỗ trợ trong việc phát triển kế hoạch toàn học khu cho những Học Sinh Không Nói Lưu Loát Anh Ngữ. Buổi họp sẽ tổ chức vào Thứ Năm, Ngày 24 Tháng 10 Năm 2019, từ 8:30 giờ đến 10:00 giờ sáng, ở Văn Phòng Học Khu Berryessa. Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin, xin gọi số 408-923-1903.
 
 
學區英語學習者諮詢委員會(DELAC)定期舉行會議,就學區目標和方向,向學區管理委員會提供 建議,並協助制定全學區的英語學習計劃。 會議將於 2019 年 10 月 24 日星期四,上午 8:30 – 10:00 在 Berryessa 聯合學區辦事處舉行。 如果您有任何疑問或需要更多信息,請致電中文專線 408-923-1901。
 
 
   

DELAC BYLAWSTop of Page