skip to main content

District English Learner Advisory Committee (DELAC)

Meeting Dates for 2021-2022
 
Top of Page

Berryessa Union School District

1376 Piedmont Road, San Jose, CA 95132

 2022 - 2023

 

District English Learner Advisory Committee (DELAC) District Office Board Room

9:00 – 10:30 am


The District English Learner Advisory Committee meets regularly to advise the District governing board regarding District goals and objectives, and to assist in developing a district-wide plan for the education of English Learners and the programs and services for English learners. Parents are invited to attend the scheduled virtual meetings and links will be provided prior to the meeting.

 

Thursday, September 1, 2022

 

Thursday, November 3, 2022

 

Thursday, January 12, 2023

                       

                                                        Tuesday, March 28, 2023 

 

                         Tuesday, May 16, 2023                        

 

Please contact Jennifer Diehl for additional information at (408) 923-1886

or at jdiehl@busd.net

 

 
*At this time all meetings will be held via zoom and links to the meetings will be posted one week prior to scheduled meeting dates*

 

DELAC Meeting 
Top of Page

 
                
Berryessa Union School District
 
 

Proposed Agenda

 
EL Master Plan Chapter 5
Recruitment for 2022-23 DELAC
State Board of Education Waiver of Surplus Property Recommendations
 
District English Learner Committee (DELAC)
Berryessa Union School District Office
 
Thursday, September 1, 2022
9:00 a.m. – 10:30 am
 
You are invited to a scheduled virtual Zoom meeting.
 
Join Zoom Meeting:
 
Meeting ID: 875 9808 6650
Passcode: ztF6mY
 
The District English Learner Advisory Committee meets regularly to advise the District governing board regarding District goals and objectives, and to assist in developing a district-wide plan for English Learners.  The DELAC meeting will take place virtually, please click on the above Zoom link.  If you have questions or need additional information, please call 408-923-1829.
 
Ủy Ban Cố Vấn Cho Những Học Sinh Không Nói Lưu Loát Anh Ngữ Của Học Khu (DELAC) họp thường xuyên để góp đưa ý kiến cho Ban Điều Hành Học Khu về các mục tiêu và nhận xét theo khách quan, và hỗ trợ trong việc phát triển kế hoạch toàn học khu cho những Học Sinh Không Nói Lưu Loát Anh Ngữ. Buổi họp sẽ tổ chức vào thứ Năm, Ngày 19 Tháng 5 Năm 2022, từ 9:00 giờ đến 10:30 giờ sáng, ở trên mạng (trực tuyến), xin hãy bấm vào cái “link Zoom” để tham gia vào buổi họp. Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin, xin gọi số 408-923-1903
 
El Comité consultivo de aprendices de inglés (DELAC) se reúne regularmente para aconsejar a la mesa de administradores sobre las metas y objetivos del distrito y ayudar a desarrollar un plan general para los aprendices de inglés.  La reunión será  a distancia vía Zoom, por favor haga un clic en el enlace mencionado arriba. La reunión será el jueves 1ero de septiembre de 2022 de 9:00 am a 10:30 am. Si tiene preguntas o necesita información adicional, por favor llame al 408-923-1902.
 
學區英語學習者諮詢委員會(DELAC)定期舉行會議,就學區目標和方向,向學區管理委員會提供建議,並協助制定全學區的英語學習計劃。 會議將於2022年9月1日星期四,上午9:00–10:30舉行。DELAC會議將以線上方式舉行,請點擊上面的Zoom鏈接。如果您有任何疑問或需要更多信息,請致電中文專線408-923-1901。
 
   

DELAC BYLAWSTop of Page