District English Learner Advisory Committee (DELAC)


card header iconMeeting Dates for 2018-19Go To Top of Page

8:30 a.m. – 10:30 a.m.

Thursday, October 25, 2018

Thursday, January 31, 2019

Thursday, March 14, 2019

Thursday, May 9, 2019

*All meetings will be held at the District Office in the Main Boardroom located on 1376 Piedmont Road. Child care will be provided for children 4 years old and above.

 
Proposed Agenda
         Language Census Report 
    Consolidated Application and Reporting System
      Local Control and Accountability Plan (LCAP)
                        Needs Assessment 
 
District English Learner Advisory Committee (DELAC)
Berryessa Union School District Office 
1376 Piedmont Rd, San Jose, CA
Thursday, May 3, 2018
8:30 a.m. – 10:00 a.m.
 
The District English Learner Advisory Committee meets regularly to advise the District governing board regarding District goals and objectives, and to assist in developing a district-wide plan for English Learners.
 
Ủy Ban Cố Vấn Cho Những Học Sinh Không Nói Lưu Loát Anh Ngữ Của Học Khu (DELAC) họp thường xuyên để góp đưa ý kiến cho Ban Điều Hành Học Khu về các mục tiêu và nhận xét theo khách quan, và hỗ trợ trong việc phát triển kế hoạch toàn học khu cho những Học Sinh Không Nói Lưu Loát Anh Ngữ. Buổi họp sẽ tổ chức vào Thứ Năm, Ngày 3 Tháng 5 Năm 2018, từ 8:30 giờ đến 10:00 giờ sáng, ở Văn Phòng Học Khu Berryessa
 
El Comité consultivo de aprendices de inglés se reúne regularmente para aconsejar a la mesa de administradores sobre las metas y objetivos del distrito y ayudar a desarrollar un plan general para los aprendices de inglés. La reunión será el jueves 3 de mayo de 8:30 a 10:00 am en las oficinas del Distrito de Berryessa. 
 
學區英語學習者諮詢委員會(DELAC)定期召開會議,就學區目標和方向,向學區管理委員會提供
建議,並協助制定一個針對英語學習者的全學區計劃。 
會議將於星期四,2018 年 5 月 3 日,上午 8:30 – 10:00 在 Berryessa 聯合學區辦事處舉行。